​Standardbetingelser

Generelle abonnements- og aftalevilkår

Nærværende standardbetingelser (”Betingelser”) for Firmaberedskab Aps (”Firmaberedskab”) skal gælde for de af Firmaberedskab leverede Abonnements- og Tjenesteydelser og Produkter (herefter kaldet ”Leverancer”), som anført i det af Firmaberedskab ovenfor afgivne tilbud (”Aftalebrevet”) til Kunden.

1. Aftalegrundlag

Aftalebrevet udgør sammen med nærværende Betingelser det samlede aftalegrundlag og udtrykker den fulde forståelse mellem Kunden og Firmaberedskab, for så vidt angår de i Aftalebrevet (”Aftalen”) beskrevne Leverancer.

Det går forud for alle hidtidige mundtlige og skriftlige aftaler, og det kan kun ændres eller modificeres skriftligt og ved begge parters underskrift.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende Betingelser og betingelserne i noget Aftalebrev, skal Betingelserne være gældende.

Derudover skal Firmaberedskab dog være berettiget til at henholde sig til alle de af Kunden kommunikerede beslutninger og godkendelser.

2. Fremgangsmåde ved ændringsaftaler

I løbet af Aftaleperioden kan hver af parterne skriftligt fremsætte anmodning om tilføjelser, sletninger eller ændringer i omfanget eller arten af de i Aftalebrevet beskrevne Leverancer (herefter samlet kaldet "Ændringer").

Firmaberedskab er ikke forpligtet til at påbegynde sådanne Ændringer, førend disse er aftalt i en skriftlig ændringsaftale (herefter kaldet ”Allonge”) underskrevet af både Firmaberedskab og Kunden.

Når der fremsættes anmodning om en Ændring, skal Firmaberedskab fremsætte forslag til Kunden, der beskriver Ændringerne, herunder, i det omfang det er relevant, konsekvenserne af sådanne Ændringer for så vidt angår tidsplaner, honorarer og udgifter.

Inden for 5 dage efter modtagelsen af Allongen skal Kunden enten tilkendegive sin accept af de foreslåede Ændringer ved at underskrive Allongen eller instruere Firmaberedskab om ikke at foretage Ændringerne, hvorefter Firmaberedskab skal fortsætte med de oprindeligt aftalte Leverancer.

Mindre ændringer i aftalegrundlaget, der er dokumenteret af parterne, i godkendte referater fra projekt- eller styregruppemøder eller tilsvarende møder mellem parterne, skal dog være bindende i overensstemmelse med deres indhold, og Kunden er forpligtet til at acceptere tilsvarende justeringer i tidsplan og honorering.

3. Leverancernes gennemførelse

Såvel Firmaberedskab som Kunden har pligt til straks at underrette den anden part, hvis der under Leverancernes gennemførsel opstår tvivl om Leverancernes forudsætninger, formål eller gennemførelse.

Ingen af parterne er ansvarlig for forsinkelser eller mangel i præstationer på grund af omstændigheder, der ligger uden for parternes rimelige indflydelse, herunder sygdom hos de involverede medarbejdere.

4. Kundens ansvar

Det er en forudsætning for Firmaberedskab levering af Tjenesteydelserne, at Kunden

(i)​opfylder de som Kundens ansvar og opgaver definerede forpligtelser;

(ii)​videregiver pålidelige, nøjagtige og fuldstændige oplysninger til Firmaberedskab efter behov;

(iii)​træffer beslutninger i tide og indhenter de nødvendige godkendelser fra ledelsen;

(iv)​stiller tilstrækkelige ressourcer, materialer og medarbejdere til rådighed for Firmaberedskabs personale efter behov.

(v)​Kunden skal udpege en kvalificeret medarbejder eller medarbejdere blandt virksomhedens ledelse, som skal træffe alle beslutninger på ledelsesplan, for så vidt angår dette engagement.

I det omfang Leverancerne omfatter design eller implementering af maskinel eller programmel, er det Kundens ledelse, der skal være ansvarlig for at træffe alle beslutninger på ledelsesplan, herunder, men ikke begrænset til, beslutninger om hvilke systemer der skal evalueres og udvælges; udformningen af sådanne systemer; hvilke styrings- og systemprocedurer, der skal indføres; omfanget af og tidsplanen for systemets implementering; testkørsel, uddannelse og konverteringsplaner.

I det omfang Leverancerne omfatter statistiske undersøgelser, analyser, rapporter, evalueringer, henstillinger og anden virksomhedsrådgivning, er Kundens ledelse ansvarlig for, at sådanne tiltag iværksættes og for enhver fremtidig handling i forbindelse med forhold, der er taget op i forbindelse med Ydelsen. I forbindelse med Kundens accept skal Kundens ledelse bedømme resultatet samt afgøre, hvorvidt udformningen og implementeringen af Firmaberedskab Ydelse er fyldestgørende.

5. Garantier

Firmaberedskab indestår for, at de i Aftalebrevet beskrevne Leverancer vil blive udført og/eller levereret med kvalitet, omhu, flid og kompetence. Firmaberedskab er forpligtet til at afhjælpe eventuelle mangler i henhold til nærværende garanti, forudsat at Kunden reklamerer skriftligt til Firmaberedskab inden tredive (30) dage efter at leveringen er udført eller efter den vellykkede gennemførelse af acceptproceduren, hvor dette er aftalt.

Firmaberedskab indestår ikke for og er ikke ansvarlig for noget produkt eller nogen ydelse leveret af tredjemand. Undtaget herfor er Ydelser eller Produkter leveret af Firmaberedskabs underleverandører i forbindelse med gennemførslen af Leverancerne som beskrevet i aftaledokumenterne.

6. Godkendelse

Kunden skal godkende Leverancer, som opfylder de i Aftalebrevet specificerede krav eller, hvor dette er relevant, gennemføre den i Aftalebrevet beskrevne godkendelsesprocedure (accepttest) på tilfredsstillende vis.

Kunden skal uden unødigt ophold reklamere over eventuelle mangler ved Leverancer til Firmaberedskab. Firmaberedskab skal have et tidsrum, der står i et rimeligt forhold til manglens art og kompleksitet til at afhjælpe denne.

Dersom Kunden tager Ydelser eller Produkter i brug før den formelle godkendelse, og ikke straks reklamerer over eventuelle mangler eller unødigt forsinker påbegyndelsen af godkendelsesproceduren, anses Leverancen for at være accepteret af Kunden.

7. Fortrolighed

For så vidt angår nærværende Aftale og oplysninger givet i forbindelse hermed, der af den part, der afgiver oplysningerne, betegnes som fortrolige, forpligter modtageren sig til:

(i)​at beskytte de fortrolige oplysninger på en rimelig og forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende professionelle normer;

(ii)​kun at benytte fortrolige oplysninger til opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til nærværende Aftale;

(iii)​kun at reproducere fortroligt materiale i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af den pågældende parts forpligtelser i henhold til nærværende Aftale.

Nærværende bestemmelse finder ikke anvendelse på oplysninger:

(i)​som er offentligt kendt,

(ii)​som modtageren allerede er bekendt med;

(iii)​som er videregivet til tredjemand uden begrænsninger;

(iv)​som er uafhængigt udviklet;

(v)​som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav eller en kendelse.

Med forbehold for ovennævnte bestemmelser kan Firmaberedskab videregive Kundens fortrolige materiale til sine underleverandører og søsterselskaber til brug for gennemførslen af Leverancen.

8. Beskyttelse af oplysninger

Kunden accepterer, at Kunden og/eller dennes tilknyttede virksomheder

(i)​er de dataansvarlige, for så vidt angår oplysninger eller databaser tilhørende Kunden, en tilknyttet virksomhed eller tredjemand, og som Firmaberedskab har adgang til eller behandler ved udførelsen af Leverancerne, herunder, men ikke begrænset til, personoplysninger ("Oplysninger"), og

(ii)​at Kunden bærer det fulde ansvar for sådanne Oplysninger over for tredjemand, herunder men ikke begrænset til, de personer, oplysningerne vedrører samt Kunden og tilknyttet personale.

Kunden erklærer og garanterer overfor Firmaberedskab, at enhver behandling samt overførsel af Oplysninger mellem Kunden og dennes tilknyttede virksomheder på den ene side og Firmaberedskab på den anden side har været og vil blive udført i fuldstændig overensstemmelse med enhver lov eller regel, der gælder for beskyttelsen af oplysninger.

Kunden accepterer desuden, at Kunden og dennes tilknyttede virksomheder bærer det fulde ansvar for at give Firmaberedskab vejledning og instrukser om alle love og bestemmelser, der gælder for beskyttelsen af oplysninger, og Firmaberedskab vil udelukkende henholde sig til sådanne instrukser, når Firmaberedskab får adgang til og behandler Oplysninger ved udførelsen af Leverancerne.

Desuden bærer Kunden det fulde ansvar for at fastslå tilstedeværelsen af samt for overholdelsen af alle love og bestemmelser, der finder anvendelse på beskyttelsen af oplysninger i det omfang, de måtte vedrøre Firmaberedskabs ydelse og Kundens anvendelse heraf.

9. Rettigheder

Kunden opnår en ikke overdragelig brugsret til notater og rapporter, applikationssoftware, specielt udviklet til Kunden, og andet materiale, der udarbejdes af Firmaberedskab til udførelse af Leverancerne.

Firmaberedskab bevarer alle rettigheder, adkomster og ophavsret til:

(i)​Tjenesteydelser, herunder men ikke begrænset til alle patenter, ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder hertil; og

(ii)​alle metodikker, processer, teknikker, idéer, koncepter, forretningshemmeligheder og knowhow indeholdt i Tjenesteydelser, eller som Firmaberedskab måtte udvikle eller levere i forbindelse med denne Aftale.

(iii)​Fysiske Produkter, medmindre andet er aftalt.

10. Honorarer, omkostninger og udgifter

(a) Kunden skal til Firmaberedskab betale de i Aftalebrevet anførte honorarer samt relaterede udgifter.

(b) Udlæg til rejser, fortæring, ophold, publikationer, data m.v. afholdes af og faktureres til Kunden. Trykning af rapporter m.v. til Kunden, som er ud over, hvad der naturligt medgår til projektets afrapportering, faktureres særskilt til kostpris, medmindre andet er aftalt i aftalebrevet.

(c) Alle honorarer er underlagt lov om merværdiafgift.

(d) Abonnementer faktureres ved abonnementsperiodens start.

(e) Øvrige ydelser faktureres månedsvis bagud for medgået tid og afholdte omkostninger, medmindre andet fremgår af aftalebrevet.

(f) Produkter faktureres ved levering.

(g) Alle fakturaer forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling forrentes fakturabeløb med 1,5% pr. måned.

11. Gebyr ved aflysning eller ændring af aftalte datoer

(a) Firmaberedskab tilbyder 8 dages fortrydelsesret/afbestilling ved køb af kursus, dog ikke 0-30 dage før kursusstart.

(b) Ønsker du at afbestille et kursus efter 8 dage fra bestillingsdatoen og frem til 30 dage før kursusstart mistes 50 % af købssummen.

(c) 0-30 dage før kursusstart mistes 100 % af købssummen.

(d) Bookninger og aftalte kurser er bindende og refunderes ikke, hvis du udebliver eller ikke deltager på hele kurset. 

12.Risikofordeling

(a) Firmaberedskabs maksimale erstatningsansvar i henhold til nærværende Aftale kan, bortset fra i tilfælde af grov uagtsomhed, på ingen måde overstige de honorarer, Firmaberedskab modtager for Leverancerne, som giver anledning til ansvaret.

(b) Firmaberedskab hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

(c) Firmaberedskab udfører Leverancerne udelukkende til fordel for Kunden, og Kunden skal skadesløsholde Firmaberedskab, dets søstervirksomheder, partnere, mandanter og ansatte for enhver omkostning, honorarer, udgifter, erstatning eller hæftelse (herunder udgifter til forsvar heraf), som måtte følge af tredjemandskrav, der har forbindelse til eller udspringer af Leverancerne eller Kundens brug af Leverancerne, da sådanne krav udspringer af forhold, der ligger udenfor Firmaberedskabs kontrol.

(d) Eventuelle søgsmål mod Firmaberedskab skal indledes senest atten (18) måneder efter, at de omstændigheder, hvorpå kravet støttes, er indtrådt.

13. Medarbejdere

(a) Firmaberedskab kan med passende varsel vælge at udskifte personale ved gennemførsel af Leverancerne. Firmaberedskab sørger for erstatning med personale med tilsvarende kvalifikationer.

(b) I Aftalens løbetid og i en periode på seks (6) måneder efter udløbet eller opsigelsen heraf forpligter begge parter sig til hverken direkte eller indirekte at tilbyde nogen af den anden parts medarbejdere, der har været direkte involverede i gennemførsel af Leverancerne for Kunden, ansættelse.

Undtaget herfra er ansættelser, der sker efter en uopfordret henvendelse fra en parts medarbejder på baggrund af et offentligt stillingsopslag.

(c)​Firmaberedskab stiller i forhold til beredskabsopgaverne med erfarent og velkvalificeret personale, der alle har uddannelses- og erfaringsbaggrund fra Politi, redningsberedskab, brandvæsen, Forsvaret eller tilsvarende beredskabskompetence. I forhold til projektledelses-, styrings-, organisations- og IT-mæssige opgaver stiller Firmaberedskab med erfarent og velkvalificeret personale, der alle har relevant uddannelses- og erfaringsbaggrund i forhold til de konkrete opgaver.

14. Aftaleperiode, opsigelse eller ophør

(a)​Paratio abonnementsaftalen har en bindingsperiode på tre (3) år. Abonnementet forsætter automatisk efter de tre år, medmindre det opsiges med tre måneders varsel.

(b)​Abonnementsaftalen kan opsiges gensidigt fra begge parter med seks måneders varsel. Hvis Kunden opsiger aftalen før tid, afregnes med et opsigelsesgebyr på kr. 29.500.

(c)​For øvrige aftaler (“Allonger”) gælder følgende:

(i)​Allonger om Tjenesteydelser kan på et hvilket som helst tidspunkt bringes til ophør af begge parter med femten (15) dages skriftligt varsel til den anden part. Kunden skal betale Firmaberedskab for alle de leverede Tjenesteydelser og alle påløbne omkostninger indtil datoen for udløb efter opsigelse og skal refundere Firmaberedskab alle rimelige omkostninger affødt af opsigelsen. Parterne skal først bestræbe sig på at løse enhver tvist eller påstået misligholdelse internt ved at bringe en sådan for ledelsen, og forinden man indleder retsforfølgelse, at forsøge at bilægge striden på en gensidig acceptabel alternativ konfliktløsningsmåde (forligsforhandlinger).

(ii)​Allonger om yderligere Abonnementsydelser har en bindingsperiode på tre (3) år. Allongen forsætter automatisk efter de tre år, medmindre den opsiges med tre måneds varsel. Allongen kan opsiges gensidigt fra begge parter med seks måneders varsel. Hvis Kunden opsiger aftalen før tid, afregnes med et rimeligt opsigelsesgebyr forholdsmæssigt i forhold til Allongens værdi.

(iii)​Allonger om køb af Produkter indeholder ikke fortrydelsesret, med mindre specifikt er aftalt.

15. Prisregulering

Priser reguleres årligt per 1. februar.

Regulering sker i overensstemmelse med Danmarks Statistiks Nettoprisindex (NPI), idet reguleringen sker som et gennemsnit at de månedlige NPI i det forgangne år.

16. Internet, elektronisk handel og IT

Firmaberedskab er ikke ansvarlig for og påtager sig ikke nogen hæftelse i forbindelse med funktionen, driftssikkerheden, rådigheden over eller sikkerheden i Internettet eller nogen Kundes eller tredjemands system eller maskinel, hvor dette ikke ligger inden for rammerne af Firmaberedskabs Leverancer og Ansvar.

Kunden alene er ansvarlig herfor.

17. Øvrige bestemmelser

(a)​Ingen af parterne må bruge den anden parts navn, varemærke, ophavsretsbeskyttet serviceydelse, logoer, handelsnavne og/eller mærkevaresalg uden forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende part. Dog er Firmaberedskab berettiget til at henvise til eller anføre Kundens navn og logo på en liste og/eller give en generel beskrivelse af Leverancerne.

Kunden er ligeledes indforstået med, efter rimeligt forudgående varsel fra Firmaberedskab, at give en udtalelse om Firmaberedskab (for eksempel i form af telefonsamtaler med analytikere eller klienter, præsentationer og lignende).

(b)​Nærværende Aftale må ikke transporteres eller på nogen anden måde overdrages uden den anden parts forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke.

Firmaberedskab er dog berettiget til at overdrage nærværende Aftale til en søstervirksomhed eller til enhver juridisk enhed, der er etableret eller bemyndiget til at overtage hele eller dele af Firmaberedskabs aktiviteter og til at bruge underleverandører til opfyldelsen af Leverancerne.

(c)​Meddelelser givet i henhold til nærværende Aftale skal være skriftlige, leveres til den i Aftalebrevet anførte adresse og skal anses for at være meddelt ved modtagelsen.

(d)​Ingen af vilkårene i denne Aftale skal anses for frafaldet af en part, og ingen misligholdelse af denne Aftale skal anses for accepteret af en part, medmindre frafaldet eller accepten er afgivet skriftligt og underskrevet af den part, som giver sådant afkald eller accept.

(e)​Hvis en bestemmelse i denne Aftale måtte blive anset for ugyldig, ulovlig eller ikke-håndhævelig, skal en sådan bestemmelse anses for udgået, idet alle andre bestemmelser skal forblive fuldt ud gældende og med retsvirkning.

(f)​Pkt. 5, 7-9, 12 og 17 i nærværende betingelser skal fortsat være gyldige efter Aftalebrevets ophør eller opsigelse.

(g)​Nærværende Aftale skal være underlagt dansk ret.

Medmindre parterne aftaler andet, skal eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts “Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i København.

(h)​Kunden anerkender, at:

(i)​Firmaberedskab og Kunden må korrespondere og udveksle dokumentation via Internet e-mail, medmindre Kunden udtrykkeligt frabeder sig dette.

(ii)​Ingen af parterne er herre over funktionen, driftssikkerheden, rådigheden, eller sikkerheden for Internet e-mail.

(iii)​Firmaberedskab skal ikke hæfte for noget tab eller nogen udgifter, skader eller gener, som måtte opstå som følge af tab, forsinkelse, opfangning, forvanskning eller ændring af nogen Internet e-mail af årsager, som Firmaberedskab ikke har nogen rimelig indflydelse på.

(iv)​Kundens medarbejdere samt medarbejdere hos Kundens leverandører er omfattet kundens henholdsvis Kundens leverandørers forsikringer.

Fik du også læst om...

​Beredskabskabsledelse? - Læs mere her

​Hændelseshåndtering, hvordan?​ -Læs mer​e her

​Kriseledelse, hvordan? - L​æs mere her

​Kort om Firmaberedskab

Firmaberedskab hjælper virksomheder med at etablere og træne det rette beredskab til enhver situation – og derved hjælper vi med at beskytte værdier, omdømme og medarbejdere

CVR: 35670157

linkedin  fb

Kontaktinformation

​Vi har kontorer på:

​Bredgade 30, 1260 København -  ​Find vej

Østergade 27, 8000 Aarhus C.​ - Find vej

Telefon: 61 31 12 90

E-mail: info@firmaberedskab.dk

​Bankoplysninger

Reg.nr. 5471 

Kontonr. 1167660

Se datapolitik

​Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt